ຮຸ້ນສ່ວນ

hego
HeGo Biotec
Berlin, Germany

 

owrd
Ourworld Rural Development
Vientiane / Laos

 

 

ibp
IBP – Engineers Consultant Dr. Frank Panning
Bangkok, Thailand

 

 

nacotec
NACOTEC
Bangkok, Thailand

 

 

deg

 

DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH