ໂຄງການ

PPP- Arsenic – ເປົ້າໝາຍ
  • ວິທີກວດຫາ ທາດເບື່ອອາຊີນິກ ແລະ ເຕັກນິກ ການລົດທາດເບື່ອ ອາຊີນິກໃນນ້ຳ ທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ຂອງປະເທດລາວ
  • ເນາະນຳວິທີການກວດຫາ ທາດເບື່ອ ອາຊີນນິກ ແລະ ກຸມເຊື້ອພະຍາດ ໃນນ້ຳດື່ມ
  • ສ້າງລະບົບເຄື່ອງກອງ ແລະ ທົດລອງການກອງທາດເບື່ອ ອາຊີນິກ
  • ຝືກອົບຮົມ ແລະ ຊີ້ນຳ ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງກອງນ້ຳດື່ມ ຂະໜາດນ້ອຍ
  • ຈັດງານສຳມະນາ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖີງເຕັກນິກ ການກອງທາດເບື່ອອາຊີນິກ
PPP-Arsenic –ຮຸ້ນສ່ວນ:
  • ບໍລິສັດ HeGo Biotec as ເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການ, ໃນນາມ ດີອີຈີ
  • ບໍລິສັດ ອາວເວີຣ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ລົງວຽກໂຄງການ.
  • ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ນາໂຄເທັກ ແລະ ບໍລິສັດ ໄອພີບີ
PPPArsenicPartner