ວິທີການກວດ

ການກວດຫາທາດເບື່ອ ອາຊີນິກ

 

ປະຫວັດຂອງການກວດຫາທາດເບື່ອອາຊີນິກ
 • ດົນມາແລ້ວ, ທາດອາຊີນິກບໍ່ໄດ້ຖຶກກວດພົບ
 • ແລະ ໃນ ສັດຕະວັດທີ 19th ໄດ້ມີການກວດຫາ
ສີ່ງທີຕ້ອງເບີ່ງໃນນ້ຳເມື່ອພົບທາດອາຊີນິກ
 • ໃນປະລິມານ:  < 10 µg/l up to > 1,000 µg/l
 • ປະລິມານລວມຂອງທາດອາຊີນິກ  (ໃນນ້ຳໃຕ້ດີນ As(III) and As(V) ions)
 • ກວດເບີ່ງຕາມບ່ອນທີ່ເກັບນ້ຳ
 • ວິທີການກວດງ່າຍໆ
ຂໍ້ມູນໂດຍລວມຂອງວິທີການກວດ ແລະ ເຄື່ອງກວດ
 • Colorimetric / spectro-photometric methods
  • only total As; dedection limit: 40 µg/l
 • ICP-MS Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer
  • only total As, dedection limit: 0.1 µg/l
 • HLPC High-performance liquid chromatography
  • total As and As speciation; dedection limit: 1 µg/l
 • HG-AAS Hydride generation-atomic absorption spectrometry
  • total As and As speciation; dedection limit: 0.6 µg/l
ຂໍ້ມູນໂດຍລວມຂອງເຄື່ອງກວດອາຊີນິກ ພາກສະໜາມ
 • ມີເຄື່ອງມືການກວດຫລາຍຊະນິດໃນທ້ອງຕະຫລາດ
 • ເຄື່ອງກວດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປໂດຍເບີ່ງຕາມ ເວລາຖ້າຜົນ, ວິທີການ, ເຄມີ ແລະ ລາຄາ

dataofArsenicIndicationarsenictest1

ວິທີການໃຊ້ເຄືອງກວດອາຊີນິກ

arsenictest2arsenic quick test kitmanual 1arsenic quick test kitmanual 2arsenic quick test kitmanual 3arsenic quick test kitmanual 4

ການກວດຫາ ກຸ່ມແບັກທີເຣຍ

PathogensDrinking water1PathogensDrinking water2Pathogens in Drinking water3