ການທົດລອງ

ການທົດລອງເຄື່ອງກອງຢູ່ຊົນນະບົດ ຂອງປະເທດລາວ

ເປົ້າໜາຍຂອງການທົດລອງກອງ
 • ກວດກາ ແລະ ປັບໃຊ້ສານFerroSorpPlus ກອງທາດອາຊີນິກໃນລາວ
 • ທົດລອງກອງອາຊີນິກ ແລະ ຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄປພ້ອມໆກັນ
ສີ່ງທີ່ຈຳເປັນໃນການສ້າງເຄື່ອງ ແລະ ການດຳເນີນງານ
 • ສ້າງເຄື່ອງທີ່ງ່າຍໃນການໃຊ້ງານ
 • ງ່າຍຕໍ່ການນຳໃຊ້ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ
 • ຕົ້ນທືນຕ່ຳ
 • ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍ

pilotplant1pilotplant2

Dimensioning Arsenic filter column
Example calculation in depending on the intended  feeding rate of filter column [m³/h]

Example calculation in depending on

Consumption of FerroSorp Plus in depending on input concentration of arsenic

Consumption of FerroSorp Plus

ເຄື່ອງຂ້າເຊື້ອທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງ
UV sterilizer are choiced for the test plants

pilotplant3

ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງກອງທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງ

configuration scheme of pilotplants

ໂຄງການກອງທົດລອງທີ່ເມືອງພູວົງ ແຂວງ ອັດຕະປື

Pilot plant  Phouvon AttapeuPilot plant – layout

Pilot plant   B   

Pilot plant  B

ໂຄງການທົດລອງເຄື່ອງກອງທີ່ບ້ານ ນາກຳ ເມືອງໂພງໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ  

Pilot plant  Baan Nakhem

ຜົນການທົດລອງ
 • ຄວາມສ່ຽງຂອງທາດເບື່ອອາຊີນິກໃນລາວມີນ້ອຍ ແລະ ໃນບາງຈຸດເທົ່ານັ້ນ
 • ຈະມີທາດອາຊີນິກປະມານ 10 ຫາ 100 µg/l ແມ່ນຖືວ່າໜ້ອຍຫລາຍກວ່າຢູ່ກຳປູເຈຍ ແລະ ອີນເດຍ
 • ທາດອາຊິນີກທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳໃຕ້ດີນຈະມີປະລິມານປ່ຽນໄປຕາມລະດູ
 • ສາມາດລົດທາດອາຊິນີໄດ້ (< 10 µg/l)
 • ສາມາດຂ້າເຂື້ອເບດທີເຣຍຕາມຄາດໝາຍ
 • DO enrichment via simple aeration is important to guarantee arsenic removal
ສະຫລຸບລວມ
 • ສາມາດນຳວິທີການດັ່ງກ່າວມາໃຊ້ໄດ້ແລະເຫັນຜົນດີ
 • ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທືນມາເປັນທຸລະກິດໄດ້
 • Future requirements and targets of plants for rural areas
 • more focused on combined water units with less up to no consumption of electric energy
 • Combined de-ironing / arsenic removal and arsenic removal by adsorbent in case of heigher iron content of ground water

Arsenic_NDlabel_new

Source: OurWorld Rural Development CO., Ltd (Vientiane/Laos 2013)

 

pilotplant4