ທິດທາງແກ້ໄຂ

ເປົ້າໝາຍການກອງທາດເບື່ອອາຊີນິກ
 • ກອງລົດທາດເບື່ອ arsenic(III) and arsenic (V)
 • ລາຄາຕົ້ນທືນບໍ່ແພງ ແລະ ຄ່ານຳໃຊ້ບໍ່ແພງ
 • ບໍ່ໄດ້ບຳລຸງຮັກສາຍາກ ແລະ ປະຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
 • ສາມາດກຳຈັດສານກັບອາຊີນິກໄດ້
ຂໍ້ມູນໂດຍລວມຂອງເຕັກນິກການກອງ

technologieso_arsenic_removal

Arsenic Removal Units (ARU)
     -  Small units for house or villages, operated by hand pumps
Arsenic Removal Plant (ARP)
     -  Small and big plants, operated by electric pumps / machines

 

Flocculation – Co-precipitation

 • Usage of mainly alumina and ferric salt  as inorganic flocculant
 • Flocculation as allumina or ferric hydroxide
 • adsorption / co-precipitation of arsenic with flocculated hydroxides
 • Sedimentation and/or fitration of the flocculated / precipitated products
 • The mainly used method in bigger treatment plants
Application of Flocculation – Co-precipitation  methods
 • Flocculation by ferric-III-chloride
 • Flocculation by ferric-III-sulfate;
 • Lime softening and flocculation (inefficient and very high amount of arsenic enriched sludge)
 • The effeciency of ferric-III-salts is better especially for the removal of arsenic (III)
 • Problem:  Environmental-friendly disposal of arsenic enriched sludge
Operating of small arsenic removal unit
 • Adding calcium or sodium hypochloride (bleaching powder), for oxydation of arsenic(III) and disinfection (option)
 • Adding of  e.g. ferric sulphate
 • Mixing / stirring: at first powerfull then slowly
 • Sedimentation of arsenic enriched sludge
 • Upflow filtration to remove small flocs

Flocculation_Co-precipitation_ methods

solution1solution2

ຕົວຢ່າງເຄື່ອງກອງອາຊີນິກ (ARU) -  excuted in West bengale / India

solution3

ລະບົບກອງອາຊີນິກໃນ West bengal – India
ລະບົບ ARU and APP (state 2010) 
 • ມີປະມານ 80 ລະບົບ ARUs, ແຕ່ລະເຄື່ອງສາມາດກອງຮອງຮັບ 15,000 ຄົນ, ໂດຍໃຊ້ປ້ຳມື
 • ມີປະມານ 2,400  ລະບົບARUs, ແຕ່ລະເຄື່ອງສາມາດກອງຮອງຮັບ 600 – 800 ຄົນ, ໂດຍໃຊ້ປ້ຳມື
 • ມີປະມານ 1,900 ລະບົບທີ່ເປັນ APRs
ການປະເມີນຜົນ
 • ຈາກການປະເມີນຜົນເຫັນວ່າລະບົບ ARUs and APRs ເປັນມິດດີ ແຕ່ວ່າກໍ່ຍັງບໍ່ພືງພໍ່ໃຈປານໃດ
 • ເຫດຜົນຫລັກກໍ່ຄື ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ
Source: Mitigation and Remedy of Groundwater arsenic  Menance in India; National Institute of Hydrology, India  June 2010

 

ເປົ້າໜາຍໃນອານາຄົດ ແລະ ການພັດທະນາ
 • ປັບປຸງການກອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ
 • ລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສີ້ນເປືອງແລ່ນເຄື່ອງ
 • ເຮັດໃຫ້ງ່າຍໃນການໃຊ້ງານ
 • ລົດປັນຫາບຳລຸງຮັກສາຫຍູ້ງຍາກ
 • ລົດປັນຫາທີ່ສານທີ່ມີທາດອາຊີນປົນຢູ້

Groundwater arsenic Menance in India

ຂໍ້ມູນໂດຍລວມຂອງວິທີການຂ້າເຊື້ອ

solution4

ການສົມທຽບ ລະບົບການຂ້າເຊື້ອ

Comparison of Disinfection methods

Source: www.lenntech.com/processes/disinfection/disinfection.htm

 

ປັດໃຈທີ່ສົມທຽບ
 • ເປັນມິດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມະນຸດ
 • ບໍ່ມີສີ່ງຕົກຄ້າງ ເປັນພິດ
 • Fluids: disinfection efficiency in fluids
 • Surface: disinfection efficiency on surfaces (e.g. pipe surfcaes)

ການຂ້າເຊື້ອໂດຍໃຊ້ແສງ Ultra Violett (UV)

solution5

Membrane Filtration

solution6

Chlorination by hypochlorite             chlorine dioxide by powder/Tabletts

solution7solution8